Shoulder Horizontal Abduction MMT

Tên tiếng Anh

  • Shoulder Horizontal Abduction MMT
  • Thử cơ Dạng Ngang Khớp Vai

Muscles tested/ Cơ được thử

  • Posterior deltoid muscle
  • Cơ delta bó sau

Position/Tư thế

  • Bậc 3,4: nằm sấp
  • Bậc 2 (loại trọng lực): ngồi, sử dụng mặt bàn hoặc đỡ cánh cẳng tay để loại trọng lực

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2

Nguồn video:

  • EducatedPT

Hôm nay là ngày 28-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này