Thang Đo Hoạt tính Bệnh Viêm Cột Sống Dính Khớp (ASDAS)

Giới thiệu

Là một thang đo đánh giá hoạt tính của bệnh Viêm cột sống dính khớp do Hiệp hội Lượng Giá Bệnh khớp Đốt sống Quốc tế (Assessment of SpondyloArthritis international Society) đưa ra, bao gồm 5 biến số về hoạt tính của bệnh.

Thang đo dựa vào CRP (CRP, mg/l) được lựa chọn hơn, so với dựa vào tốc độ lắng máu (ESR, mm/hr).

Mức độ hoạt tính bệnh được phân loại theo hình 1, và sự thay đổi có ý nghĩa được mô tả ở hình 2 (thay đổi ≥1.1 đơn vị nghĩa là “cải thiện quan trọng về lâm sàng” và thay đổi ≥2.0 đơn vị nghĩa là”sự cải thiện nhiều”.

Hình 1. Các điểm cắt của các mức độ hoạt tính của bệnh.

Hình 2: Các điểm cắt của điểm cải thiện.

Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.
References

  1. Lukas C, Landewé R, Sieper J, Dougados M, Davis J, Braun J, van der Linden S, van der Heijde D. Development of an ASAS-endorsed disease activity score (ASDAS) in patients with ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 2009;68:18-24. (Toll-Free Link)
  2. van der Heijde D, Lie E, Kvien TK, Sieper J, van den Bosch F, Listing J, Braun J, Landewé R. ASDAS, a highly discriminatory ASAS-endorsed disease activity score in patients with ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 2009;68:1811-8. (Toll-Free Link)
  3. Machado P, Landewé R, Lie E, Kvien TK, Braun J, Baker D, van der Heijde D. Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS): defining cut-off values for disease activity states and improvement scores. Ann Rheum Dis 2011;70:47-53. (Toll-Free Link)
  4. Machado PM, Landewé R, van der Heijde DV. Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS). Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS): 2018 update of the nomenclature for disease activity states. Ann Rheum Dis. 2018 Feb 16. doi: 10.1136/annrheumdis-2018-213184. [Epub ahead of print] (Toll-Free Link)
  5. Machado P, Landewé R, van der Heijde D. Endorsement of the definitions of disease activity states and improvement scores for the Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS): results from the Outcome Measures in Rheumatology (OMERACT) 10 conference. J Rheumatol 2011;38:1502-6.

Bạn không thể copy nội dung ở trang này