Core Outcome Measures Index (Vn)

Core Outcome Measures Index, tạm dịch Chỉ Số Đo Lường các Kết Quả Cốt lõi (Thân mình)

Giới thiệu

Chỉ Số Đo Lường các Kết Quả Cốt lõi cho thắt lưng (COMI-back) là một bảng câu hỏi đa chiều có giá trị để đánh giá các kết quả chính có tầm quan trọng đối với bệnh nhân có vấn đề về thắt lưng. 

Bảng câu hỏi ngắn ngọn, bao gồm 5 lĩnh vực:

  • mức độ đau (mức độ cao hơn ở mục 1a và 1b), 
  • chức năng liên quan đến thắt lưng (mục 2), 
  • tình trạng sức khỏe cụ thể theo triệu chứng (mục 3), 
  • chất lượng cuộc sống chung (mục 4) và 
  • khuyết tật (trung bình của mục 5) và 6). 

Trong bảng câu hỏi COMI-back, điểm cho mỗi lĩnh vực nằm trong khoảng từ 0 đến 10, với điểm thấp hơn biểu thị mức độ khuyết tật ít hơn và điểm cao hơn biểu thị mức độ khuyết tật nhiều hơn. Tổng điểm COMI-back là điểm trung bình của năm lĩnh vực.


Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.
Literature

Original Literature:

Mannion, Anne F., et al. “The quality of spine surgery from the patient’s perspective. Part 1: the Core Outcome Measures Index in clinical practice.” European Spine Journal 18.3 (2009): 367-373.

Validation Literature:

Fankhauser, Christian Daniel, et al. “Validity and responsiveness of the Core Outcome Measures Index (COMI) for the neck.” European Spine Journal 21.1 (2012): 101-114.

Additional Literature:

Mannion, A. F., et al. “The Core Outcome Measures Index (COMI) is a responsive instrument for assessing the outcome of treatment for adult spinal deformity.” European Spine Journal 25.8 (2016): 2638-2648.

Bạn không thể copy nội dung ở trang này