CÁC QUY TRÌNH KỸ THUẬT

Các Quy trình kỹ thuật Vật lý trị liệu, trích từ:

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 54/QĐ-BYT ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Mục lục:

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này