CÁC QUY TRÌNH KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG TRỊ LIỆU

Home / THƯ VIỆN TÀI LIỆU / CÁC QUY TRÌNH KỸ THUẬT / CÁC QUY TRÌNH KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG TRỊ LIỆU

Được trích dẫn từ:

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 54/QĐ-BYT ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Và các đợt 2, 3, 4.

Mục lục

Bạn không thể copy nội dung ở trang này