Hip Abduction MMT: Thử cơ dạng háng

Tên tiếng Anh:

  • Hip Abduction MMT

Cơ được thử:

  • Gluteus Medius and Gluteus Minimus/ Cơ mông nhỡ và mông nhỏ
  • Phụ trợ: tensor fascia latae and gluteus maximus (upper fibers)/ Cơ căng cân đùi và cơ mông lớn (các sợi trên).

Tư thế:

  • Bậc 3,4: Nằm nghiêng, chân được thử ở trên, cố định chân kia bằng cách giữ gập gối háng.
  • Bậc 2 (loại trọng lực): Nằm ngửa duỗi thẳng chân

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2

Nguồn video:

  • Educated PT

Hôm nay là ngày 28-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này