Finkelstein Test

Tên tiếng Anh:

Finkelstein Test

Đánh giá cơ duỗi ngón cái dài và dạng ngón cái dài (viêm mỏm trâm quay de Quervain)

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-6.jpeg

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này