Khám cơ gấp các ngón nông và sâu

Cách khám riêng các cơ gấp ngón:

  • Cơ gấp các ngón sâu (Flexor Digitorum Profundus): Gấp liên đốt xa trong khi cố định duỗi khớp liên đốt gần
  • Cơ gấp các ngón nông (Flexor Digitorum Superficialis): Gấp liên đốt gần trong khi duỗi liên đốt xa (gián tiếp qua giữ các ngón còn lại ở tư thế duỗi)

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-5.jpeg

Đánh giá cơ cấp các ngón sâu (A) và cơ cấp các ngón nông (B)

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này