Scapular Adduction and Depression MMT

Tên tiếng Anh

  • Scapular Adduction and Depression MMT/Thử cơ Khép và Hạ Bả Vai

Muscles tested/ Cơ được thử

  • Lower trapezius muscle.
  • Cơ thang bó dưới

Position/Tư thế

  • Bậc 3,4: nằm sấp
  • Bậc 2 (loại trọng lực): nằm sấp, tay dọc thân và được nâng đỡ

Hình ảnh

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2
Thử cơ bậc 2

Nguồn video:

  • EducatedPT

Hôm nay là ngày 07-12-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này