Scapular Adduction and Downward Rotation MMT – Thử cơ khép và xoay bả vai xuống dưới

Tên tiếng Anh

  • Scapular Adduction and Downward Rotation MMT
  • Thử cơ Khép và Xoay Bả vai Xuống Dưới

Muscles tested/ Cơ được thử

  • Rhomboid major and rhomboid minor muscles;
  • Accessory muscles: levator scapulae, middle fibers of trapezius.
  • Cơ trám lớn, trám bé; Các cơ phụ: cơ nâng vai, thang bó giữa

Position/Tư thế

  • Bậc 3,4: nằm sấp
  • Bậc 2 (loại trọng lực): ngồi, tay được nâng đỡ

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2
Thử cơ bậc 2
Tư thế thay thế
Tư thế thay thế, bậc 3 và 4

Nguồn video:

  • EducatedPT

Hôm nay là ngày 07-12-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này